top of page
Tuyên bố - Giáo dục Công bằng cho Chuyển đổi Xã hội: Khuôn khổ Hành động

Một nhóm quốc tế gồm các học giả tiến bộ, các nhà lãnh đạo công đoàn và các nhà hoạt động xã hội dân sự đã phát triển tuyên bố này và thành lập Dự án Giải pháp Thay thế (TAP).

Vui lòng nhấp vào một ngôn ngữ để xem xét và hy vọng, hãy ký vào bản tuyên bố.

bottom of page